INFORMAČNÍ  MEMORANDUM

 

1. Obecné prohlášení

1.1. Společnost Fullcom Systems s.r.o. se sídlem Varenská 2723/51, 702 00 Ostrava, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 24942 (dále jen Fullcom nebo Společnost) plní povinnosti týkající se zpracování osobních údajů, které jí byly předány za účelem plnění smluvních a zákonných povinností.
1.2. Ochrana osobních údajů vyplývá zejména z Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR.
1.3. Fullcom vystupuje v pozici správce osobních údajů v případě, že určuje v souladu s článkem 4 odst. 7 GDPR účel a prostředky zpracování osobních údajů.
1.4. Fullcom vystupuje v pozici zpracovatele osobních údajů v případě, kdy v souladu s článkem 4 odst. 8 GDPR zpracovává osobní údaje pro správce.

2. Zásady zpracování osobních údajů

2.1. Při zpracování osobních údajů plníme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:
a) osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje a jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
b) osobní údaje jsou chráněny způsobem, který je odpovídající aktuálnímu vývoji techniky; je zajištěna nejvyšší dostupná možnost bezpečnosti těchto údajů, která zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;
c) subjekty údajů jsou informováni o zpracování osobních údajů a o nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o dalších souvisejících právech;
d) Fullcom dodržuje odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

3. Informace o zpracování osobních údajů

3.1. Fullcom zpracovává osobní údaje za účelem:
a) plnění zákonem stanovených povinností, kdy vystupuje v pozici správce osobních údajů;
b) plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly předány subjekty údajů;
c) plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje jí byly předány správci osobních údajů;
d) ochrany práv a oprávněných zájmů společnosti Fullcom.

3.2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Fullcom zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených cílů. Jsou zpracovávány zejména následující osobní údaje:
a) jméno a příjmení;
b) adresa;
c) e-mailová adresa;
d) telefonní číslo;
e) rodné číslo;
f) hlasový záznam telefonních hovorů;
g) údaje o osobních dokladech klientů.

3.3. Způsob zpracování osobních údajů:
Způsob, kterým Fullcom zpracovává osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních systémech Společnosti. Osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci Společnosti a v potřebném rozsahu také třetí osoby. Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je s touto osobou uzavřena smlouva, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje Fullcom.

3.4. Příjemci osobních údajů:
Osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům Společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem.
Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva, která upraví zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama Společnost.
V souladu s příslušnými právními předpisy je Společnost oprávněna nebo přímo povinna předávat Vaše osobní údaje:
a) příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
b) poskytovatelům platebních služeb, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování nebo odhalování;
c) dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy.

3.5. Předávání osobních údajů do zahraničí
Osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii.

3.6. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracovává Fullcom pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Doba uchovávání osobních údajů vyplývá z jednotlivých právních předpisů, na základě kterých Fullcom zpracovává osobní údaje. V případě, že osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smluvní povinnosti, je nezbytné za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti zpracovávat osobní údaje po dobu 5 let ode dne skončení smlouvy.

3.7. Práva subjektů údajů
Subjekty údajů mají v rozsahu s jednotlivými články GDPR zejména následující práva:
a) právo na informace o správci osobních údajů, zpracovateli a pověřenci na ochranu osobních údajů;
b) právo na informace o účelu zpracování osobních údajů;
c) právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaj zpracovávány či nikoli;
d) právo podat stížnost;
e) právo na opravu osobních údajů;
f) právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);
g) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
h) právo na omezení zpracování;
i) právo na přenositelnost osobních údajů;
j) právo vznést námitky;
k) veškerá další práva přiznaná Nařízením.

4. Závěrečné prohlášení

Fullcom  přistupuje odpovědně k ochraně osobních údajů, které v rámci své činnosti zpracovává. V případě dotazů nebo podnětů ze strany subjektů údajů je možné kontaktovat vedení společnosti.